Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

Κορίνα Βογιατζή


Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσα­λονίκη, όπου ζει και εργάζεται ως δασκάλα. Είναι από­φοιτος του Παιδα­γωγικού Τμήματος Δημοτι­κής Εκπαί­δευσης της Παιδαγωγικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα­λο­νίκης και έχει πάρει Δίπλωμα διε­τούς μετεκπαί­δευσης στη Γενική Αγωγή από το Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευ­σης «Δημήτρης Γληνός» του ίδιου πανεπι­στημίου. 

Παρακολούθησε τα μαθήματα του Προγράμματος Με­ταπτυχιακών Σπου­δών του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστη­μίου Θεσσαλονίκης με κατεύθυνση στην Πα­ραστασιολογία-Δραματολογία. Είναι μέλος της Ερευνητικής Ομάδας ATLAS από το 2007, συμμετέχει σε ελληνικά και διεθνή ερευνητικά προ­γράμματα για τη διδακτική των φυσι­κών επιστημών, ενώ εργασίες της έχουν παρουσια­στεί σε πανελ­λήνια και διεθνή συνέδρια και έχουν δημο­σιευτεί σε συλλογικούς τόμους. Ασχο­λείται ερασιτεχνικά με το θέατρο για παιδιά, τη δημιουργική γραφή στο πλαίσιο της διδα­σκαλίας και της μάθη­σης και το θέατρο στην εκπαίδευση.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Αναγνώστες

Επικοινωνία

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *